(Please enable JavaScript to view this email address) liedje van Bijke
 
 
 

Gefokte nestjes - D nest

D-nest.

AAFKE ANKE VAN HOLWERDA SATHE   X   JOPPE BOBBY FAN 'E ALDE LEANE
NHSB: 2285436                                                      NHSB: 2260189

Geboren: 28-06-2003  -  5 reuen en 1 teef
DUBBEL van Holwerda Sathe
DO           van Holwerda Sathe
DURK      van Holwerda Sathe
DJURRE   van Holwerda Sathe
DIEMER   van Holwerda Sathe
DEAUKE  van Holwerda Sathe


Aafke met haar 6 pups van Joppe Bobby Fan é Alde Leane


Boukje houdt de wacht bij de werpkist.v.l.n.r.:DEAUKE, AAFKE EN ANKE


v.l.n.r. Joppe Bobby fan 'e Alde Leane, Aafke, Dubbel, Do en Deauke

 

  Nico en Froukje Hooghiemster
Friesmawei 23
9007 SE Idaerd
Tel: 06-20162484
nicoenfroukje@hotmail.com
© 2008- www.holwerdasathe.nl